Àrea de Medi Ambient

El Pla de l’Estany és una comarca amb uns alts valors naturals que cal preservar i donar a conèixer.

Les especials característiques de la nostra comarca fan que el Consell Comarcal del Pla de l’Estany promogui la intervenció de la seva Àrea de Medi Ambient en diversos àmbits de la gestió i dels serveis ambientals a la comarca.

L’activitat de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Pla de l’Estany s’exerceix en els següents àmbits:

 • Gestió del dipòsit controlat de residus comarcal
 • Gestió de la recollida de residus sòlids municipals a la comarca (recollida de rebuig, recollida selectiva, recollida comercial)
 • Gestió del sistema de sanejament d’aigües residuals (depuradores, autoritzacions i control d’abocaments a xarxa de sanejament)
 • Gestió del servei de deixalleria comarcal (fixa i mòbil)
 • Gestió dels serveis de recollida de restes de poda i de voluminosos (trastos)
 • Gosseres comarcals
 • Educació ambiental
 • Assessorament a ajuntaments, empreses i particulars sobre temes mediambientals
 • Informes d’Activitats
 • Participació en programes i activitats promogudes per altres administracions (ajuntaments, Generalitat, etc).

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, regula a través d’Ordenances i Reglaments la gestió dels residus i de les aigües residuals dins el seu àmbit geogràfic.

Notícies de l'àrea

Dades de recollida de residus 2018 - dimecres, 24 d’abril de 2019

Generació de residus municipals totals
 • Aquest any, després de la davallada en la generació de residus observada el passat 2017, observem una important recuperació en la generació de residus que s’emmarca en la tendència observada dels anys 2014 a 2016.  És així com aquest any 2018 la generació de residus a la comarca ha augmentat un 7,2%.
 •  Atès que han augmentat els residus municipals totals en un 7,2% i la població de la comarca només ha augmentat un 0,8%, aquest any ha augmentat de manera important la ràtio de la generació de residus municipals totals per càpita passant d’1,27 Kg per habitant i dia l’any 2017 a 1,35 Kg per habitant i dia l’any 2018.
 • Això ens fa suposar que en els darrers anys hi ha hagut clarament una influència de la conjuntura econòmica que afecta a la generació total de residus i, de manera específica, també als resultats de la recollida selectiva. Malgrat això, l’any 2017 hi va haver una davallada en la generació de residus, concentrada en l’últim trimestre de l’any, deguda sobretot al clima d’incertesa política.

Recollida selectiva

 • Aquest any 2018, com a novetat més destacable, s’ha implantat la recollida Porta a Porta al municipi de Porqueres i part de Camós. Aquest important canvi representa un major grau de corresponsabilització del ciutadà envers la generació de residus i ens acosta més al compliment dels objectius europeus de reciclatge que per l’any 2020 ha de ser del 60%.
 • És així com enguany augmenta considerablement la recollida selectiva en contenidors al carrer i amb Porta a Porta a tota la comarca després de 7 anys d’estancament. Aquest augment, l’any 2018, respecte l’anterior, ha estat d’un 17,7%. 
 • Si a la recollida en contenidors al carrer s’hi sumen els residus recollits a la deixalleria, enguany s’han recollit selectivament 6.606 tones, un 21,9% més que l’any anterior, que representen el 41,8% dels residus municipals generats a la comarca.
 • Aquest increment en la recollida selectiva tal i com hem esmentat més amunt és conseqüència en part de la implantació de la recollida porta a porta a Porqueres i part de Camós i d’una major participació global a la comarca en la recollida selectiva.
 • L’increment global en nombre de tones és de 1.188 tn de les quals 520 provenen de la recollida Porta a Porta mentre que amb contenidors al carrer s’ha incrementat la recollida en 668 tones.
 • S’ha de destacar els percentatges de recollida selectiva que enguany han assolit els municipis de Porqueres (75%) i de Camós (51%) que fan la recollida selectiva Porta a Porta i que són amb diferència els més alts de la comarca.

Rebuig entrat a l'abocador

 • Aquest any 2018 torna a disminuir l’entrada de rebuig a l’abocador provinent dels residus municipals dels pobles de la comarca. Aquesta disminució és de 124 tones en relació a 2017. La causa que explica aquesta disminució enguany és la implantació de la recollida Porta a Porta a Porqueres i una part de Camós que ha comportat una millor separació dels residus municipals.
 • El total del rebuig dels residus domèstics i comercials dels municipis de la comarca entrats a l’abocador comarcal el passat any 2018 va ser de 9.206 tones, amb una disminució del 1,33 % respecte l’any 2017.

Deixalleria

 • L’evolució d’usuaris i de tones recollides del servei de deixalleria del Pla de l’Estany mostra un important augment respecte les dades de 2017. 
 • Concretament aquest any 2018 han augmentat un 65% les tones gestionades a través de les deixalleries, i si se sumen els usuaris de la deixalleria fixa, la mòbil i la minideixalleria de Porqueres i es comparen amb les dades de 2017 els usuaris han augmentat un 195%, atès també que l’any 2017 no es comptabilitzaven els usuaris de la minideixalleria de Porqueres.
 • Enguany com a millora important del servei de deixalleria comarcal s’ha ampliat l’horari de la deixalleria de dilluns a dissabte de 9 a 19 h de manera ininterrompuda per poder donar un millor servei al ciutadà.

 més ...

Disponible la memòria de recollida de residus de l'any 2017 - dimarts, 24 d’abril de 2018

 •      Durant l’any 2017 el Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha recollit selectivament un 36,7% de tots els residus municipals generats a la comarca.
 •       Aquest any 2017 la  generació dels residus municipals a la comarca ha disminuït en un 2,6%.
 •       L'any 2017 l’entrada de rebuig a l’abocador provinent dels residus municipals dels pobles de la comarca ha disminuït un 3,5% (inclou rebuig domèstic més comercial).
 •       Aquest any els residus recollits selectivament disminueixen en un 1,0%. Aquesta disminució és deguda en gran part a la disminució en la recollida de cartró comercial, de FORM domèstica, de residu verd i de residus de la deixalleria.
 •        És així com l'any 2017 el Pla de l'Estany se situa a nivells de generació per càpita d'1,27 kg x hab. i  dia.

 • Tipus

  Contenidors

  N. de contenidors

  Tones recollides

  Variació*

  Vidre

  238

  654,56

  5,7 %

  Envasos

  244

  621,74

  4,9 %

  Paper i Cartró

  234

  673,87

  2,3 %

  Cartró comercial

  -

  266,07

  -16,3 %

  FORM domèstica

  240

  825,99

  -5,9%

  FORM comercial

  126

  469,89

  8,2%

  Rebuig comercial

  212

  1.091,15

  -1,7 %

  Rebuig domèstic

  600

  8.238,03

  -3,7 %
  Residu verd (en contenidors al carrer) 70 837,58 -9,6 %

  Deixalleria i Altres (voluminosos, fustes i poda ajuntaments)

  -

  1.068,46

  2,0 %

  TOTAL

   

   

  14.747,34

  -2,6 %

  * respecte l’any 2016

   més ...

  Comença l’any separant els residus. Bones i sostenibles festes!! - dimecres, 24 de desembre de 2014

   

  Gran participació a l'activitat de neteja de l'Estany dins l'European Clean Up Day - dimarts, 13 de maig de 2014

  El passat 10 de maig es va celebrar l’European Clean Up Day en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

  L’Agència de Residus de Catalunya va promoure la celebració d’aquesta jornada que consisteix en l’organització de neteges als espais naturals.

  Aquesta acció té un alt potencial de sensibilització per la ciutadania, en ser una bona oportunitat per visualitzar de forma directa l’efecte dels comportaments incívics.
   
  El Consell Comarcal del Pla de l’Estany va organitzar l’activitat de neteja a l’Estany de Banyoles amb la col·laboració de diverses entitats; LIMNOS - Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany va coordinar l’activitat a la qual s’hi van afegir el Club Natació Banyoles, l’Escola de Natura de Banyoles, el punt de voluntariat de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal, el Consorci de l’Estany i l’Ajuntament de Banyoles.
   
  A l’activitat hi van participar 40 persones, 22 de les quals eren menors, es va netejar una superfície de 6 hectàrees i 1,8 km lineals d'Estany i es van recollir 16 bosses d'escombraries. 
  S'estima que el 90% dels residus recollits eren plàstics, ampolles d’aigua en la seva major part, un 5% metall/ferralla, un 2% vidre, un 1 % paper/cartró i altres un 2% (coixí, sandàlia, ...). 
   
  L’activitat es va iniciar a les 10 del matí al Club Natació Banyoles i es va arribar fins a la torre d’arribada del rem. Els residus recollits es van classificar i portar directament a la deixalleria comarcal de Puigpalter.
   
   
  Podeu trobar més fotografies a https://www.facebook.com/separes
   

  Campanyes