Declaració sobre producció de Residus Comercials i Industrials assimilables a Municipals

Nom de l'establiment/empresa
Nom del titular/raó social
DNI o NIF
Adreça postal (de l'establiment)
Codi postal i Municipi   
Telèfon i Fax   
Adreça electrònica (E-mail)
  
Activitat
Producte final
Superfície del local (m2)
Nombre de treballadors
Nombre de taules   (Establiments d'hosteleria)
   
Residu(1) Quantitat(2) U.M.(3) Periodicitat(4) Lloc d'abocament(5) Notes(6)
Residus orgànics Kg
Paper i cartró Kg
Vidre Kg
Envasos Kg
Fracció barrejada Kg
 
Comentaris  


NOTES.-

En el cas de disposar de contracte amb gestor autoritzat enviar-ho per correu electrònic a