AMIANT

Ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya

L'objecte d'aquest ajuts és fomentar la retirada en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d'amiant.

Qui pot demanar les ajudes?

Es consideraran beneficiaris i podran acollir-se als ajuts per a la retirada i gestió dels residus d'amiant els propietaris de béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

Quines actuacions seran objecte de subvenció?

La despesa subvencionable abasta els conceptes de retirada, transport i tractament dels residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant.

Es considera subvencionable el desamiantatge d'edificacions, incloent-hi la manipulació i la retirada dels residus d'amiant procedents de la construcció efectuades per empreses inscrites al Registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA), així com el seu transport i el tractament dels residus d'amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya (RGPGRC).

Es consideren despeses realitzades aquelles que hagin estat efectivament pagades amb

anterioritat a la finalització del període de justificació.

No es consideraran despeses subvencionables els materials d'obra i de construcció emprats per substituir la funció que realitzava l'amiant retirat a l'immoble, ni qualsevol element auxiliar necessari per executar-ne la substitució.

On s’ha de presentar la documentació?

En cas de persones/entitats públiques s'ha de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, al web: http://www.eacat.cat/

En el cas d'altres persones físiques o jurídiques, que no siguin administració pública, i comunitats de veïns, les sol·licituds es presentaran mitjançant l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Termini de presentació de la sol·licitud

Fins el  31 de desembre de 2021, pendent d'obertura convocatoria 2022

Per a mes informació

Resolució TES/1068/2020, de 18 de maig

Resolució ACC/3212/2021, de 25 d’octubre