Serveis de jardineria i manteniment

Què oferim?

 • Segues de gespes i prats.
 • Desbrossaments de marges, parcel·les, boscos, camins.
 • Neteges de zones boscoses.
 • Tractaments fitosanitaris.
 • Podes d’arbustives, tanques i arbrat.
 • Plantació de diverses espècies vegetals.
 • Instal·lació de gespes (artificials, tepes, sembra clàssica...)
 • Disseny i construcció de jardins i de sistemes de reg automàtic.
 • Manteniments de temporada.
 • Neteja de vials públics, voreres i voravies.
 • Buidat periòdic de papereres.
 • Pintura de senyalització vial i zones d'aparcaments.


La nostra maquinària:

 • Escombradora de vials públics
 • Camions
 • Vehicles amb remolc
 • Desbrossadores
 • Màquina tallagespa
 • Tractor tallagespa
 • Bufadors
 • Motoserres
 • Equip pneumàtic de poda