Verificació de documents electrònics

Podeu verificar el contingut dels documents electrònics originals emesos pel Consell Comarcal del Pla de l'Estany a partir del codi de verificació electrònica que apareix en el lateral del document imprès.

El document original està signat digitalment pel Consell Comarcal del Pla de l'Estany amb una signatura electrònica reconeguda i amb total validesa jurídica.

Introduïu el codi de verificació del document imprès i marqueu la casella "No sóc un robot".

- - - -

On podeu trobar el codi de verificació electrònica: