Ajuts de Menjador

 

 

Ajuts de Menjador

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS D’AJUT DE MENJADOR ESCOLAR  CURS 2023-2024

Destinataris

Per a l’alumnat que, aquest curs 2023-2024, està matriculat en un centre educatiu del Pla de l’Estany, està cursant el segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria (ESO) i no té el menjador amb caràcter preceptiu (gratuït).
 

Lloc i presentació de les sol·licituds

L’imprès de sol·licitud es pot presentar en dues modalitats:

 • Telemàtica (preferiblement), mitjançant el tràmit “Instància genèrica” de la Seu Electrònica (https://www.seu-e.cat/ca/web/ccpladelestany/seu-electronica), al Registre Electrònic del Consell Comarcal.
 • Presencial, a la seu del Consell Comarcal (c. Catalunya, 48, de Banyoles), de 9.00 h a 14.00 h. En aquest cas, cal demanar cita prèvia al Consell Comarcal, per acordar dia i hora de presentació de la sol·licitud, mitjançant l’enllaç web següent: https://citaprevia.plaestany.cat/

Per fer el tràmit presencial, cal tenir present que:

 • Només es permet l’accés d’una sola persona (el/la sol·licitant) a l’espai condicionat per a l’atenció al públic, i el dia i hora prèviament concertats.
 • Cal portar l’imprès de la sol·licitud degudament omplert i signat per la persona sol·licitant, així com tota la documentació annexa necessària per tramitar-la.

Període general de presentació

Del 10 al 31 de maig de 2023, ambdós dies inclosos.

Per a l’alumnat que es matriculi aquest curs 2023-2024, la durada del termini és de vint dies hàbils des que formalitza la matrícula.
 

Sol·licituds i documentació

Per poder sol·licitar l’ajut, cal descarregar-se el model normalitzat de sol·licitud clicant aquí i omplir degudament totes les dades requerides a l’imprès.
 

Documentació obligatòria:

 • Sol·licitud individual d’ajut individual de menjador.
 • NIF/NIE de tots els membres computables de la unitat familiar.

En cas que, el curs 2022-2023, la persona interessada ja hagués presentat una sol·licitud d’ajut de menjador amb la documentació obligatòria pertinent i no s’hagin produït modificacions de les dades, únicament cal validar la casella corresponent de la sol·licitud conforme es dona plena vigència als documents de què ja disposa el Consell Comarcal, per tal de no haver-los de presentar de nou.

 

Documentació complementària, si és el cas:

 • Resolució o certificat de l’Agència de l’Habitatge en què constin els ingressos percebuts l’any 2022.
 • Certificat de cotitzacions al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social de l’any 2022.
 • Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social amb l’import percebut l’any 2022.
 • Resolució d’acolliment d’infants en la unitat familiar extensa o aliena.
 • Conveni, sentència de divorci o acta final de mediació.

Documentació per descarregar relacionada amb aquest tràmit