Pla de disposició de fons

1. Principis Generals

El Pla de Disposició de Fons de la Tresoreria del Consell Comarcal del Pla de l’Estany té per objecte aconseguir una adequada distribució temporal dels pagaments, acomodant-los a les disponibilitats d’efectiu previstes en la Tresoreria Comarcal, que permeti l’optimització dels recursos disponibles així com una correcta estimació de les necessitats d’endeutament per atendre els desfasaments transitoris de tresoreria

Constitueix en sí mateix una norma de caràcter intern, obligatori en la regulació dels pagaments de naturalesa permanent, la formulació del qual és competència de la Presidència, amb els límits normatius vigents.

 La gestió dels fons integrants de la Tresoreria es realitzarà sota el principi d’unitat de caixa,  amb la centralització de tots els fons i valors generats per operacions pressupostàries i no pressupostàries, utilitzant tots els recursos dineraris disponibles per al pagament de les obligacions.

 El Pla de Disposició de Fons serà d’aplicació des de la seva aprovació i mantindrà la seva vigència en els exercicis següents fins que no se n’aprovi un de nou.

 

2. Fonaments de Dret

 L’article 187 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, i l’ article 65 del RD 500/1990 de 20 d’abril  pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la LRHL en matèria pressupostària, determinen que: “L’expedició de les ordres de pagament haurà d’acomodar-se al Pla de Disposició de Fons de la Tresoreria que s’estableixi pel president de la Corporació que, en tot cas, haurà de recollir la prioritat de les despeses de personal i de les obligacions contretes en exercicis anteriors.”

D’acord amb l’article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), en relació a la prioritat absoluta del deute públic, s’estableix que “Els crèdits pressupostaris per satisfer els interessos i el capital del deute públic de les administracions s’entendran sempre inclosos a l’estat de despeses dels seus pressupostos i no podran ser objecte d’esmena o modificació mentre s’ajustin a les condicions de la Llei d’emissió. El pagament dels interessos i el capital del deute públic de les administracions públiques gaudirà de prioritat absoluta davant de qualsevol altra despesa”.

D’acord amb l’art.16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, de subministrament d’informació prevista a la LOEPSF modificat per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, trimestralment les Corporacions Locals actualitzaran els seus plans de tresoreria amb el detall que s’estableix a l’article de referència i trametran aquesta informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

 

3. Ordre de prelació en els pagaments

 Quan les disponibilitats de fons de la tresoreria no permetin atendre la totalitat de les obligacions reconegudes vençudes i exigibles, s’aplicarà el següent ordre de prelació de les ordres de pagament:

3.1 Càrrega financera:

 • Les disposicions de fons corresponents a la càrrega financera de l’entitat, que consten als capítols 3 i 9 del pressupost de despeses, tant per operacions a curt termini com a llarg termini, s’ajustaran als venciments establerts en els quadres d’amortització dels crèdits i préstecs corresponents.

 Aquests pagaments són prioritaris en compliment de l’article 135 de la Constitució Espanyola i de l’article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF)

3.2 Despeses de personal

 • Correspon a les despeses de Capítol 1, de la classificació econòmica del pressupost de despeses. A títol enunciatiu s’hi entendran incloses les retribucions líquides del personal funcionari, laboral, eventual i dels membres electes de la Corporació que tinguin reconeguda dedicació exclusiva i altres despeses com les dietes de personal.

 • Pagaments extrapressupostaris a realitzar en concepte de quotes retingudes als empleats per raó de cotitzacions a la Seguretat Social i per l’Impost de la Renda de les Persones Físiques.

 • Pagaments de naturalesa pressupostària en concepte de cotitzacions empresarials de qualsevol règim de la Seguretat Social.

3.3 Pagaments d’obligacions contretes en exercicis tancats, tant de naturalesa pressupostaria com no pressupostària. També s’inclou el pagament de les despeses per reconeixement extrajudicial de crèdits, previ acord del Ple del Consell Comarcal.

3.4 Pagaments i/o dipòsits a efectuar corresponents a obligacions derivades d’acords adoptats per la Corporació per donar compliment a sentències fermes per les quals el Consell Comarcal fos condemnat a l’abonament d’una quantitat certa.

3.5 Pagaments corresponents a devolucions de fiances i dipòsits.

3.6 Pagaments corresponents a pòlisses d’assegurances, per evitar la manca de cobertura en qualsevol tipus de sinistre.

3.7 Pagaments corresponents a  devolucions d’ingressos indeguts.

3.8 Resta d’obligacions pendents:

 Per la resta de pagaments, pressupostaris i no pressupostaris, per obligacions reconegudes contretes en l’exercici corrent, s’aplicarà l’ordre d’antiguitat de les obligacions, atenent al criteri de data d’aprovació dels reconeixement de l’obligació (fase comptable O).

4. Normes específiques d’aplicació

 El Gerent és l’ordenador de pagaments, funció que durà a terme de conformitat amb l’establert pel pla de disposició aprovat.

 Excepcionalment, podrà alterar-se l’ordre de prelació de pagaments, sempre amb resolució motivada i signada per l’Ordenador de Pagaments, a excepció dels privilegis atorgats als pagaments de la càrrega financera i les despeses de personal, quan el compliment estricte de l’ordre de prelació suposi la paralització de serveis bàsics de prestació Comarcal, o les pròpies condicions del contracte exigeixin el pagament previ a la prestació del servei, o en casos de màxima urgència sempre degudament motivada.

En el supòsit de pagaments de factures i/o altres despeses objecte de justificació de subvencions finalistes subjectes a termini, quan el cobrament de la subvenció estigui condicionat a la justificació del pagament de dites despeses, es podrà alterar l’ordre de prelació. L’àrea gestora de la despesa  en formularà petició raonada de pagament anticipat a la tresoreria.

Pel que respecta al termini legal de pagament, s’haurà de complir amb el que disposi la normativa vigent en cada moment.

Per poder pagar als creditors la tresoreria ha de disposar de la fitxa de creditor, degudament signada pel creditor i validada per l’entitat financera. Pel que respecte al personal que treballa al Consell Comarcal, en cas d’ alta o canvi de compte,  també caldrà aportar la fitxa de creditor pel pagament de la nòmina. La fitxa serà lliurada a la tresoreria i aquesta en donarà còpia al departament de recursos humans pel manteniment del programa que gestiona la nòmina.  En determinats casos com les devolucions d’ingressos indeguts, les dietes per assistència a tribunals, les devolucions de fiances, la formació que realitzin els treballadors, les responsabilitats patrimonials, etc.,  es podran utilitzar altres sistemes d’acreditació del compte bancari on realitzar el pagament al tercer.

S’estableix com a procediment de pagament generalitzat el pagament ordinari mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura i/o liquidació corresponent davant  el Consell Comarcal. El procediment de pagaments a justificar serà un procediment excepcional. També es podrà adoptar el sistema de bestretes de caixa fixa o similar per petits imports, sense subjecció als criteris de prelació del Pla de disposició de fons. No s’acceptarà la domiciliació en compte, llevat d’ aquelles que vinguin de contractes de productes financers i butlletins oficials.

De forma periòdica  els centres gestors haurien de revisar les despeses a realitzar pel departament els 3 propers mesos, i comunicar-ho a la tresoreria, amb l’objecte d’evitar despeses imprevistes, ja que aquestes podrien afectar la prelació de pagaments i les disposicions de tresoreria previstes, especialment pel que fa a les despeses d’inversió. Si no es tramet aquesta previsió, es faran estimacions i projeccions en base a dades històriques o altres dades de les que es pugui disposar.

La tresoreria ha de retenir pagaments i compensar-los amb els deutes tributaris o d’una altra naturalesa a favor del Consell Comarcal, en els termes establerts en la normativa vigent sobre gestió recaptatòria dels tributs (articles 71 a 73 de la Llei 58/2003, General Tributària) i altres recursos de dret públic, així com sobre la gestió pressupostària.

Es considerarà que no existeix alteració en l’ordre de prelació de pagaments quan quedin obligacions pendents de pagament per la tresoreria per motius imputables als tercers interessats, com per exemple no aportar la fitxa de creditor.

Quan un creditor després de les oportunes reclamacions verbals i/o via e-mail no aporti la fitxa de creditor, la tresoreria li comunicarà, per escrit amb acusament de recepció, la possibilitat de prescripció del dret de cobrament en els terminis que marqui la Llei.

El Pla de disposició de fons no s’aplicarà a les despeses realitzades per formalització.

5 Terminis i forma de pagament

Els pagaments de certificacions d’obres o dels corresponents documents que acreditin la realització total o parcial d’un contracte d’obres, serveis o subministraments s’abonaran dins dels terminis establerts en l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, tret que s’estableixin dates de pagament concretes en virtut d’una norma específica, sentències o dels convenis que els siguin aplicables, en compliment del període mitjà de pagament a proveïdors establert pel Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

Els pagaments es poden tramitar individualment o col·lectivament, per relacions, pels mitjans telemàtics de què es disposi. El sistema de pagament a emprar és, llevat de supòsits justificats, per relacions de transferències bancàries als comptes indicats pels creditors. S’estableixen dues dates de pagament mensuals ordinàries, entorn dels dies 10 i 25 de cada mes.

S’exceptua de la regla general anterior el pagament de les següents obligacions, degudament aprovades:

• La nòmina del personal, que es pagarà amb caràcter mensual l’antepenúltim dia hàbil de cada mes, excepte les pagues extra d’ estiu i nadal que es pagaran abans del 23  de juny i desembre, respectivament,  o immediat hàbil posterior. Les bestretes de nòmina de treballadors comarcals s’acomodaran al primer venciment de pagament ordinari que es doni.

• El pagament de les despeses a justificar i les bestretes de caixa fixa es pagaran segons les necessitats de cada supòsit, un cop s’hagi justificat i ordenat la reposició de bestreta.

• Les quotes de la Seguretat Social i de mutualitats de previsió social es pagaran en els venciments establerts en les seves normes reguladores.

• Els pagaments per retencions practicades en concepte de l’Impost sobre la renda de les persones físiques i per altres retencions exigides per Llei es pagaran en els terminis establerts per l’Agència Estatal d’Administració Tributària o organisme que tingui la competència per a la seva recaptació.

• El pagament dels préstecs o altres deutes de caràcter financer, corresponents als  capítols 3 i 9 del pressupost, es pagaran al seu respectiu venciment, segons contracte, per càrrec en compte.

• El pagaments derivats de de publicacions d’anuncis en diaris oficials, bé sigui per càrrec en compte (DOGC), bé sigui per pagament puntual (BOP), quan la urgència del tràmit ho requereixi.

• El pagament de taxes, cànons i impostos d’altres organismes públics, que es pagaran d’acord amb els terminis atorgats, els quals es pagaran per ingrés en compte, càrrec en compte o qualsevol altre sistema.

• Els cursos de formació que realitzi el personal de la corporació d’acord amb les condicions de cada curs.

• El pagament de primes d’assegurança i aquells que per la seva peculiar naturalesa hagin de ser abonats perquè tingui plena eficàcia el contracte que les empara.

• El pagament que es pugui derivar de l’ús de les targetes de crèdit

• Excepcionalment qualsevol altre pagament que ho requereixi, justificadament, per raons de contracte, urgència o força major, si s’escau.

• Les devolucions d’avals i fiances s’acomodaran als pagaments del dia 10 i/o 25 de cada mes.

• Les devolucions d’ingressos indeguts també s’acomodaran als pagaments del dia 10 i/o 25 de cada mes.

Les obligacions, degudament aprovades,  hauran de ser lliurades a la Tresoreria amb el temps necessari perquè els pagaments es realitzin als seus beneficiaris en les dates establertes en aquest Pla.

El departament de Tresoreria comprovarà que aquests es troben al corrent de pagament en les seves obligacions tributàries amb el Consell Comarcal. En cas de constar deutes pendents que es trobin en període executiu es procedirà, d’ofici, a la compensació dels deutes.

Anualment, la tresoreria Comarcal elaborarà un pressupost de tresoreria, on es quantificaran els cobraments i pagaments previstos pel conjunt de l’exercici, periodificats per mesos i se’n farà el seguiment.