Actuació en situacions d’emergència

S’entén que hi ha una situació d’emergència o perill quan es dóna alguna de les circumstàncies següents:

a) En el supòsit en què es produeixi una descàrrega al sistema a causa d‘un cas fortuït, les característiques del qual sobrepassin les condicions de l’autorització d’abocament, podent donar lloc a l’afectació en el funcionament del sistema de sanejament, episodis de contaminació i/o riscos per al sistema, el medi o la salut de les persones.
b) Quan a causa d’un accident en les instal•lacions de l’usuari hi hagi un risc imminent de produir-se un abocament inusual a la xarxa de sanejament, potencialment perillós per a la salut de les persones, les instal•lacions de sanejament, les estacions depuradores d’aigües residuals, o bé que pugui alterar de forma substancial les condicions fixades per l’autorització d’abocament.
c) Quan s’aboquin cabals que excedeixin del doble del màxim autoritzat.

Davant d’una situació d’emergència o perill, amb l’objecte d’evitar o reduir el dany, l’usuari titular de l’activitat causant de la descàrrega està obligat a comunicar la situació al Consell Comarcal i a l’EDAR receptora a la qual estigui connectat, sens perjudici de la seva obligació de comunicar-ho a l’ajuntament, l’Agència Catalana de l’Aigua i a altres organismes, si s’escau.

L’usuari ha d’adoptar de manera immediata totes les mesures previstes al seu pla d’emergències, i emprar tots els mitjans que estiguin al seu abast per assegurar que l’abocament tingui el mínim cabal i durada possibles i reduir al màxim l’afectació al sistema. Així mateix, s’aplicaran les mesures previstes en els seu pla d’autoprotecció.

En un termini màxim de set dies naturals, l’interessat ha de remetre al Consell Comarcal un informe detallat de l’incident, en el que s’hi detallin, com a mínim les següents dades:

  • nom, identificació i ubicació de l’activitat.
  • cabal i matèries abocades.
  • hora, durada i causes de la descàrrega.
  • descripció de les mesures correctores adoptades i mitjans emprats.
  • data, hora i forma en que es va comunicar l’incident al Consell Comarcal o a l’EDARtotes aquelles altres dades i informacions que permetin una correcta valoració de l’incident i de les seves conseqüències.

En el web del Consell Comarcal www.plaestany.cat hi figuren els números de telèfon i els correus electrònics als quals ha d’adreçar-se l’usuari en cas de produir-se una situació d’emergència. Establerta la comunicació, l’usuari ha d’indicar l’origen, les característiques, la durada i el cabal de l’abocament.

Articles 18.1 al 18.5 de Reglament regulador de l’ús del sistema de sanejament de la comarca del Pla de l’Estany (BOP de Girona Núm. 148 – 5 d’agost de 2014)

Telèfons d'emergència

972 29 77 82 - EDAR del Terri

972 57 35 50 - Consell Comarcal

616 64 52 77 - Cap de Planta

609 27 18 27 - Cap de Manteniment

mediambient@plaestany.cat

edar.terri@oms-sacede.es