SOLAR

Ajuts per l’autoconsum i l’emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència

L'objecte dels ajuts és convocar les subvencions del Programa d'ajudes per a les actuacions d'autoconsum, emmagatzematge i usos tèrmics d'energies renovables a Catalunya

Qui pot demanar les ajudes?

Destinataris dels programes 1,2,3

 • Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques.

  - Els gestors de polígons industrials, de naturalesa pública o privada.
  - Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’actuacions en l’àmbit de l’energia.
  - Les empreses de serveis energètics (ESE), o proveïdors de serveis energètics definits en el Reial Decret 56/2016

 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.
 • Les empreses de serveis energètics o altres empreses que duguin a terme les actuacions en establiments dels sectors inclosos en cada programa.

Destinataris dels programes 4 i 5

 • Les persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica
 • Les entitats locals i el sector públic institucional de qualsevol administració pública
 • Les persones jurídiques que no realitzin cap activitat econòmica.
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica
 • Comunitats de propietaris
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia

Destinataris del programa 6

 • Les persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica
 • Entitats o organitzacions públiques o privades, sense ànim de lucre, o persones jurídiques.
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica
 • Comunitats de propietaris
 • Les entitats i el sector públic institucional de qualsevol administració pública

Quins requisits s’han de complir?

 • El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud ha de pertànyer a la persona beneficiària de l'ajut.
 • Tenir la residència fiscal a Espanya
 • Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat
 • En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social
 • En el cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe
 • No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi
 • Quan es tracti de persones físiques empresàries, estar donada d'alta en el cens de l'Impost sobre Activitats Econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.
 • Quan es tracti d'entitats sense ànim de lucre, estar inscrites en el registre corresponent
 • Disposar de facultats de representació de l'entitat
 •  complir la normativa de política lingüística 
 • En el cas de línies d'ajuts en què la persona beneficiària puguin ser una fundació, complir el deure de presentar els comptes anuals davant del Protectorat.
 • En el cas de línies d'ajuts en què la persona beneficiària pugui ser una associació o una fundació, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.
 • En el cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere
 • Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció
 • No tenir pendents obligacions de reintegrament de subvencions o ajuts

Termini de presentació de les sol·licituds

S’inicia el dia 15 de desembre de 2021 i finalitza quan s’esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023.

On s’ha de presentar la documentació?

Les persones jurídiques interessades presentaran les sol·licituds per mitjans telemàtics mitjançant el Canal Empresa 

En el cas d'ens locals i la Generalitat de Catalunya, les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics mitjançant l'Extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT 

Les persones físiques que no desenvolupin activitat econòmica presentaran les sol·licituds preferentment per mitjans telemàtics, mitjançant Tràmits Gencat

Novetats
Durant el procés de presentació de les sol·licituds per a les ajudes hi va haver un error informàtic i es va originar una interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la seu electrònica que va provocar que les plataformes i els mitjans telemàtics habilitats per a la presentació de sol·licituds no poguessin suportar el gran nombre de sol·licituds que volien ser presentades. Per aquest motiu en el DOGC del 28/12/21 exposen:

 • Les sol·licituds dels programes d'incentius 1, 2, 3, 4, 5 i 6 presentades telemàticament o presencialment el 15 de desembre de 2021 es consideren presentades en els termes de la convocatòria efectuada.
 • En el cas de les persones físiques que no realitzen activitat econòmica que haguessin presentat les seves sol·licituds per als programes d'incentius 4, 5 i 6 de manera presencial, amb posterioritat al 15 de desembre de 2021 i abans del 10 de gener de 2022, es consideren no presentades i hauran de presentar nova sol·licitud en els terminis establerts en l'apartat 1 d'aquesta Resolució.

Per a més informació