Programes d'ajuda a la cadena de valor innovadora de l’hidrogen renovable al marc del pla de recuper

Programes d'ajuda a la cadena de valor innovadora de l’hidrogen renovable al marc del pla de recuperació, transformació i resiliència

L'objecte d'aquesta ordre és establir les bases reguladores per a la selecció i la concessió, en règim de concurrència competitiva, dels ajuts corresponents a quatre Programes de suport a la Cadena de Valor Industrial de l'Hidrògen Renovable.

Programes

1. Capacitats, avenços tecnològics en línies d'assaig i fabricació:

  • Subprograma 1 a) centres de fabricació d'equips relacionats amb la cadena de valor de l'hidrogen renovable. En particular, les instal·lacions i els equips de fabricació d'altres equips, components i sistemes, amb pressupost de 20 milions.
  • Subprograma 1 b) millora de les capacitats vinculades a la R+D+i: enfocat a les instal·lacions d'assaig de components, sistemes i equips auxiliars relacionats amb la producció, la distribució i l'ús de l'hidrogen renovable, amb un pressupost de 10 milions.

2. Disseny, demostració i validació de nous vehicles propulsats per hidrogen, amb un pressupost de 80 milions.

3. Grans demostradors d'electròlisi, projectes innovadors de producció d'hidrogen renovable:

  • Subprograma 3 a) de desenvolupament i fabricació d'un gran electrolitzador, un primer prototip que inclogui elements d'avenç respecte a l'estat de l'art actual, amb un pressupost de 40 milions.
  • Subprograma 3 b) d'integració real i efectiva d'un gran electrolitzador en un context operatiu industrial, amb un pressupost de 60 milions.

4. Reptes de recerca bàsica-fonamental, projectes pilots innovadors i formació en tecnologies habilitadores clau dins de la cadena de valor, amb un pressupost de 40 milions.

Qui pot demanar les ajudes?

  • Empreses amb personalitat jurídica pròpia. El subprograma 1.a) està limitat a petites i mitjanes empreses.
  • Consorcis o agrupacions empresarials, haurà de comptar amb la participació d'almenys 1 PIME
  • El sector públic institucional així com les entitats dependents de les administracions públiques i les universitats públiques i els seus centres tecnològics adscrits.
  • Centres tecnològics d’àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal.

Requisits

Tots els projectes hauran de respectar el principi de “no causar un perjudici significatiu” al medi ambient i la seva adjudicació es realitzarà sobre la base d'aquests criteris de valoració:

Característiques tècniques: s'hi inclourà la rellevància dels objectius del projecte, el nivell de maduresa de la tecnologia i el grau d'innovació aportat. Es valorarà que contribuïsca a la consecució dels objectius corresponents del PRTR en el marc del component 9.

Viabilitat econòmica: es valorarà positivament la provisió d'un finançament privat més gran en el projecte per cada euro de finançament públic.

Viabilitat del projecte: es valorarà positivament la concreció d'objectius tècnics fixats, la metodologia i el pla de treball, així com la fortalesa de l'equip de treball (capacitat i experiència), la col·laboració entre el sector empresarial i la comunitat científica i la participació de pimes. Així com el grau d'avenç en l'obtenció dels tràmits administratius i els permisos necessaris.

Escalabilitat tecnològica i potencial de mercat: es valoraran criteris de replicabilitat/escalabilitat, potencial de mercat de les noves tecnologies o de creació i divulgació del coneixement adquirit al projecte.

Externalitats: es valorarà l'impacte positiu en zones de transició justa, la reducció d'emissions i la creació d'ocupació, entre d'altres.

Per a més informació.

IDAE

Orden TED/1444/2021, de 22 de diciembre