hivernacle

Ajuts a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola) dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III)

 

Objecte:

Ajuts destinats a subvencionar la realització d'inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola), d'acord amb les bases reguladores aprovades pel Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a inversions dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i ramaderia (III), en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (BOE núm. 263, de 3.11.2021), i d'acord amb l'Ordre ACC/65/2022, d'11 d'abril, per la qual es complementen les bases reguladores aprovades mitjançant el Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts estatals destinats a l'execució de projectes d'inversió dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, o ens sense personalitat jurídica que compleixin els requisits i les obligacions que estableixen els articles 6 i 18 del Reial decret 948/2021. En el cas de beneficiaris que pertanyin al sector públic de la Generalitat, que no presentin conflicte d'interès potencial en la realització de les activitats objecte d'aquests ajuts.

Actuacions subvencionables

Les actuacions i inversions subvencionables són les que compleixen amb els criteris comuns d'elegibilitat que estableixen els apartats 1, 2 i 3 de l'article 7, i les regulacions específiques dels articles 19 i 20 del Reial decret 948/2021. Totes s'han de realitzar amb posterioritat a la sol·licitud d'ajut i sempre amb anterioritat a l'1 d'abril del 2024.

Període de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de 2 mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC. Les sol·licituds s'han de presentar en la manera que estableix l'article 2.2 de l'Ordre ACC/65/2022, d'11 d'abril.

Intensitat màxima i quantia de la subvenció

La intensitat màxima de la subvenció d'aquest ajut és amb caràcter general del 30% i del 45% del cost elegible, per les actuacions 1 i 2 que estableix l'article 19.1 respectivament. Aquests límits s'incrementen en 20 punts percentuals en el cas d'inversions situades en zones assistides recollides en la Decisió de la Comissió C(2016) 7024 amb els límits que estableix l'article 41.9 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny, o en cas de petites empreses, i en 10 punts percentuals en cas de mitjanes empreses definides en l'annex I de l'esmentat reglament, d'acord amb l'apartat 1 de l'article 21 del Reial decret 948/2021.

.Per a més informació aquí

RESOLUCIÓ ACC/1170/2022, de 21 d'abril