AJUTS ASSOCIATS AL CONTRACTE GLOBAL D'EXPLOTACIÓ. (ANNEX 3) AJUTS A LA MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

AJUTS ASSOCIATS AL CONTRACTE GLOBAL D'EXPLOTACIÓ. (ANNEX 3) AJUTS A LA MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC EN EXPLOTACIONS AGRÀRIES.

 

L'objecte de l’annex 3 de l’Ordre ACC/30/2022, de 28 de febrer és establir una línia d'ajuts adreçada a promoure l'eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d'adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari, a fi d'aconseguir un ús més eficient de l'energia. D'aquesta manera, es promouen les inversions que realitzen les explotacions agràries en aquests àmbits.

 

Qui pot demanar les ajudes?

Podran ser persones beneficiàries d'aquests ajuts els/les joves agricultors i agricultores que, com a persona física o com a membres d'entitats existents en el moment de sol·licitud o de nova creació, simultàniament a la sol·licitud d'ajut a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries, siguin beneficiàries d'un ajut a la primera instal·lació de persones joves agricultores de les convocatòries 2020, 2021 i 2022.

Requisits

 • En el cas de les persones físiques, complir la definició d'agricultor actiu i d'AP.
 • En el cas de les persones físiques, tenir entre 18 i 64 anys inclosos en el moment de sol·licitud.
 • En el cas de Comunitat de Béns, tots els comuners han de complir els requisits de persona física.
 • En el cas de les societats civils particulars i altres persones jurídiques, han de complir la definició d'agricultor actiu i més del 50% del capital social ha d'estar en mans de persones físiques que compleixin la definició d'AP.
 • Presentar una memòria sobre l'adaptació i/o mitigació del canvi climàtic de les inversions sol·licitades vers l'explotació agrària.

Inversions subvencionables

 • Millora i reestructuració de béns immobles per fer-los més eficients energèticament.
 • Renovació d'instal·lacions elèctriques per a la reducció del consum d'energia.
 • Adquisició i instal·lació de nova maquinària i equips que representin una innovació tecnològica i impliquin un avenç sensible. A aquests efectes, es considera quan no se'n disposi a l'explotació o quan la utilitzada actualment a l'explotació agrària objecte d'ajut (inscrita al ROMA a nom de la persona beneficiària) tingui una antiguitat superior a 10 anys a data de sol·licitud de l'ajut. Únicament seran subvencionables per aquest concepte les màquines que detalla específicament per a aquest ajut l'article 33 d'aquesta Ordre, i per calcular l'adequació d'una màquina autopropulsada a l'explotació s'utilitzarà la comparativa entre lloguer i adquisició de l'article 36 d'aquesta Ordre.
 • Adquisició i instal·lació de les tecnologies de tractament de dejeccions ramaderes següents que s'ubiquin en l'explotació ramadera i tractin dejeccions produïdes a l'explotació mateixa:
 1. Separació sòlid-líquid
 2. Compostatge
 3. Assecatge solar
 4. Digestió anaeròbia
 5. Nitrificació-desnitrificació (NDN) en explotacions existents
 6. Altres tractaments emergents innovadors o variants de tractaments consolidats que tenen rendiments superiors als habituals, i que han estat avaluats favorablement pel DACC.
 • I altres inversions en explotacions agràries que suposin una reducció de l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i/o d'amoníac.

On s’ha de presentar la documentació?

La sol·licitud dels ajuts associats al CGE es formalitza a través de la declaració única agrària (DUN), en els formularis normalitzats, conforme el procediment de realització i presentació i d'acord amb l'Ordre que regula la DUN de la campanya corresponent. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar dins el termini establert a l'article 10. Les sol·licituds presentades de manera diferent a l'establerta en aquest apartat es tindran per no presentades.

 

Terminis

Entre l'1 de febrer de 2022 i el 30 d'abril de 2022, inclosos

 

Per a més informació.

ORDRE ACC/30/2022, de 28 de febrer