Programa d'incentius a projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers (MOVES FLOTAS)

Programa d'incentius a projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers (MOVES FLOTAS)

 

L'objecte d'aquest ajuts és la concessió d'ajuts, en règim de concurrència competitiva, a projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers, segons definició inclosa a l'apartat 3 de l'article 2 de les bases reguladores del Programa MOVES FLOTAS

Qui pot demanar les ajudes?

 • Tot Tipus d’empreses amb personalitat jurídica pròpia (Micró, petita, mitjan i gran empresa)
 • El sector públic institucional

Quines actuacions seran objecte de subvenció?

 • Les inversions relatives a adquisició de vehicles elèctrics i pila de combustible, instal·lació de punts de recarrega en l’aparcament de la flota i costos de transformació de la flota cap a l’electrificació,  desenvolupades en territori nacional i que es realitzin en l'adquisició de béns o de serveis per part del beneficiari de l'ajut, així com que puguin justificar-se mitjançant el corresponent comanda i/o contracte relatius a les actuacions realitzades, amb les corresponents factures i justificants de pagament al proveïdor. No es consideraran, per tant, subvencionables els costos propis (personal, funcionament o despeses generals).
 • El sobrecost d'adquisició dels vehicles elèctrics sobre els de combustió, l'elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions, els costos de direcció facultativa, els costos d'execució de l'obra civil sempre que no superi el 20% de la inversió elegible i els de muntatge de les instal·lacions, si escau; els equips, materials i instal·lacions auxiliars necessàries, així com programes de programari. Seran també subvencionables els costos de la gestió de la sol·licitud i de la justificació de les ajudes, fins a un límit màxim de 10.000 euros.
 • No es consideraran costos elegibles i subvencionables els englobats en els conceptes següents:
  • Autoritzacions administratives, llicències, permisos, cost d'avals i/o fiances, multes, taxes, impostos o tributs.
  • Qualssevol despeses associades a gestions, contractacions, consultes o tràmits administratius, encara que siguin necessàries per a l'obtenció de permisos o llicències que no estiguin enumerats a l'apartat 2 d'aquest article 9.
  • Cost d’adquisició o arrendament de terrenys utilitzats per al projecte.
  • Assegurances subscrites pel sol·licitant.
  • La vigilància i la seguretat durant l'execució de l'obra fins a la data de posada en marxa.
  • Qualssevol costs financer.
 • Només seran elegibles les adquisicions i actuacions l'execució dels quals s'iniciï en data posterior a la data de registre de la sol·licitud de reserva d'ajut. La fita que marcarà l'inici dels treballs per a les empreses i entitats públiques serà la publicació dels plecs de licitació i en el cas d'empreses privades, la data del primer compromís ferm per a la comanda d'equips o un altre compromís que faci irreversible la inversió. Els treballs preparatoris per a l'obtenció de permisos i la realització d'estudis previs de viabilitat no influiran en la determinació de la data d'inici de l'execució del projecte d'inversió, i poden haver-se realitzat aquests abans de la data de registre de la sol·licitud de reserva d’ajuda.

On s’ha de presentar la documentació?

Les sol·licituds es realitzaran a través del sistema telemàtic corresponent allotjat al Portal d'Ajudes de la seu electrònica de l'IDAE (https://www.idae.es) on es disposaran els mitjans electrònics d'ajut necessaris.

 

Termini de presentació de la sol·licitud

Des del 20 de Gener del 2022 fins el 20 de Març del 2022.

 

Per a mes informació

Extracte de la resolució a 19/1/2022 

Bases reguladores del programa MOVES FLOTAS

Modificació de l'Ordre VPD/37/2022, de 9 de març