rehabilitació d'edificis

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU (Programes 3, 4 i 5)

 

Programa 3 d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici.

Programa 4 d'ajuts a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges.

Programa 5 d'ajuts a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

 

Objecte:

Les subvencions d'aquests programes tenen per objecte el finançament d'obres o actuacions de millora acreditada de l'eficiència energètica en els edificis de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, així com en els habitatges, sens perjudici de que es puguin complementar amb altres actuacions de rehabilitació. Així com l'impuls i ajuda a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Seran subvencionables les actuacions iniciades posteriorment a data 1 de febrer 2020 i poden estar finalitzades en el moment de la presentació de la corresponent sol·licitud, i també aquelles que encara no s'hagin iniciat, sens perjudici del que disposa l'article 6.2 del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014 (RGEC), en relació a les ajudes d'estat.

D'acord amb el que disposa l'article 3 del Reial decret 853/2021,de 5 d'octubre, no seran subvencionables les actuacions d'inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d'origen fòssil, si bé les mateixes es podran incloure i modelitzar en el Certificat energètic de projecte i final.

No cal acreditar la residencia habitual i permanent dels habitatges a nivell d'edifici en el Programa 3. Pel Programa 4 si caldrà acreditar la residencia habitual i permanent en el moment de la sol·licitud d'ajuts.

- El Programa 3 d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar té per objecte fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació que recull el Pla de recuperació, transformació i resiliència, en concret les actuacions que comportin la renovació del parc d'habitatges i edificis amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica, la descarbonització, la integració d'energies renovables, i circularitat, sens perjudici que es puguin realitzar altres actuacions de rehabilitació que suposin una millora de l'accessibilitat, de la conservació i de la seguretat d'utilització. Així com les actuacions que millorin els nivells ambientals i de salut, com retirar de l'edifici o àmbit d'actuació aquells productes de construcció que continguin amiant. Contribuint a la digitalització del sector de l'edificació amb aquestes actuacions.

- El Programa 4 d'ajuts a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges té per objecte el finançament d'actuacions o obres de millora de l'eficiència energètica als habitatges, siguin unifamiliars o que pertanyin a edificis plurifamiliars.

- El Programa 5 d'ajuts per l'elaboració del llibre del edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació te per objecte l'impuls i la implantació i generalització del Llibre de l'edifici i el desenvolupament dels projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis amb la finalitat d'activar la demanda d'una rehabilitació energètica significativa i d'alta qualitat en els edificis, complir els objectius europeus i impulsar la rehabilitació a curt, mig i llarg termini.

 

Termini i forma de presentació de les sol·licituds

- El termini d'obertura de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes s'iniciarà:

Programa 3 d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici: en el termini de 20 dies des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de desembre de 2022, inclòs.

Programa 4 d'ajuts a les actuacions per a la millora de l'eficiència energètica en habitatges: en el termini de 30 dies des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de desembre de 2022, inclòs.

Programa 5 d'ajuts per l'elaboració del llibre del edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació: en el termini de 40 dies des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de desembre de 2022, inclòs.

Les sol·licituds de subvenció s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formularis en línia que estaran a disposició dels sol·licitants al Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya, segons cada programa, i incorporaran el consentiment del sol·licitant a la consulta de dades a l'AHC a efectes de valorar i, si s'escau, atorgar el corresponent ajut.

Prèviament a les sol·licituds d'ajuts del Programa 3 d'Edificis, s'ha d'haver realitzat la tramitació prèvia, per part de les entitats descrites en el punt 6 següent i segons estableixen els annexos corresponents a cada programa.

 

Per a més informació aquí

Resolució DSO/825/2022, de 22 de març

Resolució DSO/1147/2022, de 20 d'abril de modificació