hivernacle

Ajuts a la transformació integral i modernització d'hivernacles dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) 

 

Objecte:

Ajuts destinats a subvencionar la transformació integral i la modernització d'hivernacles, d'acord amb les bases reguladores aprovades al Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a inversions dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (BOE núm. 263, de 3.11.2021), i amb l'Ordre ACC/65/2022, d'11 d'abril, per la qual es complementen les bases reguladores aprovades mitjançant el Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts estatals destinats a l'execució de projectes d'inversió dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència 

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques o els ens sense personalitat jurídica que compleixin els requisits i les obligacions establerts en l'article 6 i 13 del Reial decret 948/2021.

 

Període de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 2 mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC.

 

Quantia de la subvenció

La intensitat màxima de la subvenció d'aquest ajut serà del 40% i del 65% del cost elegible per a les actuacions de tipus productiu i no productiu, respectivament. Aquests límits s'incrementaran amb un 20% addicional en el cas d'inversions col·lectives o beneficiaris que tinguin la condició de joves agricultors, d'acord amb l'article 15 del Reial decret 948/2021.

.

Per a més informació aquí

RESOLUCIÓ ACC/1169/2022, de 19 d'abril