12, de novembre 2019 15:33

L’àrea de turisme del Consell Comarcal del Pla de l’Estany convoca el concurs “Els productes gastronòmics del Pla de l’Estany”.
El concurs es durà a terme els dies 16 i 17 de novembre a l’estand del Consell Comarcal del Pla de l’Estany que estarà situat dins el Firestany en el marc de la 41a edició de la Fira de Sant Martirià de Banyoles.

Objectiu del concurs
L’objectiu del concurs és promocionar el territori a través de la identitat visual de la marca territorial i del coneixement de productes gastronòmics de la comarca del Pla de l’Estany.

3. ÚS DE LES DADES
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades que faciliteu mitjançant la participació al concurs s’incorporaran a un fitxer de titularitat del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.


4. PREMIS I JURAT
1. El premi constarà d’un lot de productes gastronòmics de la comarca del Pla de l’Estany.
2. El jurat estarà format per la Consellera de Promoció Econòmica i Turisme del Pla de l’Estany i per dos representats de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme i un responsable de Comunicació.
3. El jurat emetrà públicament el seu veredicte el dimecres 20 de novembre.
4. El jurat es reserva el dret a modificar la seva decisió si no es pot contactar amb el guanyador abans del dimecres 20 de novembre a les 23:59h.
5. La persona guanyadora podrà renunciar al premi, però en cap cas el premi es podrà canviar per diners o ser objecte de qualsevol alteració o compensació a petició de la persona guanyadora.


5. INFORMACIÓ ADDICIONAL
L'organització tindrà la facultat de rebutjar les butlletes que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional o aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.


6. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
1. La participació en el concurs significa l'acceptació d'aquestes bases.
2. La participació en el concurs comporta l'acceptació del dictamen del jurat.


BASES
1. REQUISITS DELS PARTICIPANTS
- Entraran a concurs totes aquelles butlletes omplertes correctament amb les dades sol·licitades i dipositades dins l’urna del concurs.
- Es sortejarà el premi entre les butlletes que hagin encertat la totalitat de les imatges.
- Podran participar en el concurs les persones majors d’edat.
- No podran participar en el concurs aquelles persones que hagin participat directament o indirectament en l’elaboració i el desenvolupament del concurs, així com els seus familiars de primer grau.
- El guanyador serà contactat per telèfon i/o correu electrònic.
- La participació al concurs és gratuïta.
2. CALENDARI I TERMINIS DE PARTICIPACIÓ
El concurs començarà el dissabte 16 de novembre a les 10h i acabarà el diumenge 17 de novembre a les 20:30h. Els horaris són els d’obertura al públic de la fira: dissabte i diumenge de 10h a 20:30h.