22, de juliol 2020 14:28

Aquest dimecres, dia 22 de juliol, tindrà lloc el Ple ordinari del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, telemàtic a les 19 h, i amb el següent ordre del dia: 

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació de l'acta de 17 de juny de 2020

2.- Informació de la Presidència

3.- Donar compte dels Decrets de Presidència (números 398 al 531)

4.- Donar compte dels Decrets de Gerència (números 454 al 636)

5.- RATIFICACIÓ del Decret de Presidència de correcció error material en relació amb el càlculs dels costos del plec de clàusules per a la contractació del servei de transport escolar col·lectiu a la comarca.

6.- DICTAMEN sobre la delegació de competències del Ple a favor del president del Consell Comarcal.

7.- DICTAMEN sobre l'Acord de modificació dels estatuts de SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, SL

8.- DICTAMEN sobre l'Acord de modificació de l'Annex 1 del Conveni de delegació en matèria de jardineria, manteniment de zones verdes i neteja de vials públics de l'Ajuntament de Cornellà del Terri a favor del Consell Comarcal.

9.- DICTAMEN sobre l'Acord sobre imposició de penalitat per compliment defectuos del contracte del servei d'explotació, conservació i manteniment de l'EDAR del Terri

10.- Propostes amb caràcter d'urgència

11.- Precs i preguntes