El Consell Comarcal amplia les modalitats de concessió de les ajudes socials d'urgència
09, de juliol 2014 00:23
El ple del Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha aprovat per unanimitat ampliar les bases que regulen la concessió d’ajudes econòmiques i en espècie per urgència social. Aquest canvi està motivat per la problemàtica actual que han originat les execucions hipotecàries i dacions en pagament de les propietats immobiliàries. Fa justament un any que el Consell va aprovar una nova reglamentació d’aquestes ajudes per tal de posar-les al dia a la nova realitat social.

Les modificacions aprovades ara determinen que es poden concedir ajudes econòmiques en cas de pèrdua de l’habitatge habitual per dació en pagament o altres fórmules d’execució hipotecària o extinció convencional del contracte de préstec hipotecari. En aquests supòsits es podrà concedir l’ajut equivalent al deute tributari derivat de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana a famílies en ris d’exclusió social, previ informe favorable emès pels Serveis Socials.

Les bases per a la concessió d’ajudes econòmiques i en espècie per a situacions d’urgència social a provades el mes de juliol de l’any passat determinaven els criteris d’atorgament, les seves modalitats i els requisits. Les modalitats inclouen ajudes socials en alimentació i roba, habitatge (subministraments, lloguers endarrerits, allotjaments temporals o despeses puntuals per a situacions d’emergència), medicaments, educació, formació i ocupació, entre altres.