Aprovat el Cartipàs en el primer Ple del novè mandat del Consell Comarcal del Pla de l'Estany
10, de setembre 2019 13:42

El Consell Comarcal comptarà amb l’acord de govern entre Esquerra Independents i Junts per Catalunya, i alhora mantindrà la porta oberta a l’entrada de Sumem Banyoles Amunt.

En el Ple celebrat el 9 de setembre va aprovar-se per unanimitat el règim de les sessions plenàries i dels altres òrgans col·legiats, on es marca la periodicitat i l’horari de les sessions ordinàries dels diferents òrgans col·legiats del Consell Comarcal. També va quedar aprovat per unanimitat l’acord de composició de la Comissió Especial de Comptes, que estarà integrada per un membre representant de cada grup polític.

S’ha acordat la creació i la composició de la Junta de Portaveus amb l’objectiu que els grups polítics recullin informació i tingui les funcions d’assessorament del president en qüestions relatives a l’elaboració de l’ordre del dia de les sessions del Ple. Així, Anna Maria Garcia Roda és la portaveu per Esquerra Independents; Francesc Xavier Quer Bosch, per Junts per Catalunya, i Non Casadevall Sala, per Sumem Banyoles Amunt.

En el següent punt de l’ordre del dia es van decidir els representants de la corporació en els òrgans col·legiats que són la competència del Ple: per a l’Assemblea General de la Creu Roja, la consellera Montse Sala Figueras; per a la Comissió de Seguiment del Cadastre, el conseller Josep Massanella Brossa; per a l’Assemblea General del Consell Consultiu de la Gent Gran, la consellera M. Àngels Lladó Sidera; per al Consell Esportiu del Pla de l’Estany, el conseller Xavier Cros Verdaguer; per al Consorci Català de Desenvolupament Local, el conseller Josep Oriol Serrà Madriles; per al Consorci de Transport Públic de l’Àrea de Girona, el conseller Francesc Castañer Campolier; per al Consorci de Vies Verdes, el conseller Jordi Burch Vinyals; per al Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles, el conseller Xavier Cros Verdaguer; per al Consorci per a la Normalització Lingüística, la consellera M. Teresa Castañer Vivas; per a la Fundació Estany, les conselleres Anna M. Garcia Roda i M. Teresa Castañer Vivas; per a l’Assemblea General del PECT, el conseller Francesc Castañer Campolier; per al Patronat Turisme Costa Brava-Girona, el conseller Francesc Castañer Campolier, i per a la Junta General SUMAR, SL, el càrrec electe Josep A. Ramon Guasch. El cartipàs va aprovar-se amb l’abstenció del conseller de Sumem Banyoles Amunt.

La proposta del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació va establir que Francesc Castañer tindrà una dedicació del 50 % al càrrec, amb un sou de 32.000 euros anuals; Francesc Xavier Quer, del 20%, amb un sou de 12.000 euros, i Ester Busquets, del 40%, amb un sou de 20.000 euros anuals. Els consellers sense dedicació tindran un règim d’indemnització en concepte d’assistència d’entre 140 i 250 €. Aquesta proposta també es va aprovar amb l’abstenció de Non Casadevall. Quant a l’assignació de dotació econòmica anual als grups polítics comarcals, va quedar aprovada però amb el vot en contra del grup Sumem Banyoles Amunt. 

Francesc Xavier Quer i Bosch, de Junts per Catalunya, va ser nomenat vicepresident del Consell Comarcal. Posteriorment va decidir-se la composició de les comissions informatives permanents següents: Serveis Generals i Econòmics, presidida per Josep Massanella Brossa; Serveis Tècnics i Ambientals, presidida per Jordi Burch Vinyals; Promoció Econòmica i Turisme, presidida per Josep Oriol Serrà Madriles; Serveis Socials i Ensenyament, presidida per Esther Busquets Fernández, i el Consell d’Administració del Centre el Puig, presidit per Francesc Xavier Cros Verdaguer. Tot seguit, els grups polítics comarcals van designar els portaveus: Anna Maria Garcia Roda, portaveu d’Esquerra Independents; Francesc Xavier Quer Bosch, de Junts per Catalunya, i Non Casadevall Sala, de Sumem Banyoles Amunt. 

En l’última part de la sessió van aprovar-se diverses ratificacions en relació amb la gerència i la presidència de l’Àrea de Serveis Socials, aprovades amb els vots a favor dels grups polítics Esquerra Independents i Junts per Catalunya i amb l’abstenció de Sumem Banyoles Amunt.

Finalment, per tancar el Ple, Francesc Xavier Quer Bosch, en representació de Junts per Catalunya, va expressar la satisfacció a mitges que tenien amb l’acord a què s’havia arribat per formar equip de govern i que oferien lleialtat sempre que fos recíproca. Non Casadevall Sala per Sumem Banyoles Amunt va declarar: «Ens sap greu veure com algunes persones havien apostat per un canvi real i en lloc d’això s’ha apostat per aquesta línia continuista. Se’ns ha ofert entrar en aquest govern, però creiem que per les persones que representem, no podem posar-nos a treballar en una cosa que no veiem, ni entenem, ni és clara ni nítida». Francesc Castañer Campolier, president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, va assenyalar que volien arribar a un acord que integrés tots els grups polítics, que no estan tancades les negociacions i que convida el grup de Sumem Banyoles Amunt a formar part del govern, ja que l’objectiu del Consell Comarcal és ser l’òrgan que gestioni els serveis que els ajuntaments més petits no poden fer.