27, de gener 2015 11:43
L'àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l'Estany va distribuir al llarg de l'any 2014 un total de 455 ajudes relacionades amb problemàtiques de pobresa energètica amb l'objectiu de garantir els subministraments d'aigua, gas i electricitat a les famílies que viuen en una situació extrema. Aquesta xifra serà, finalment, lleugerament superior ja que alguns expedients de l'exercici anterior estan pendents de tancament.

Aquestes ajudes ha suposat destinar-hi a l'entorn d'uns 35.000 euros de la partida d’ajudes a famílies, amb l'objectiu de finançar els pagaments de les factures de tots aquests serveis bàsics en uns percentatges que oscil•len majoritàriament entre el 80 i el 100 % del seu import total. D’aquests 35.000 euros una part important ha estat aportada per l’Ajuntament de Banyoles.

Els tècnics de Benestar són els encarregats d'analitzar la situació de cadascuna de les famílies que sol•liciten l'ajuda i de tramitar la prestació econòmica que sempre es realitza a través del pagament directe al proveïdor. Es disposa de tot un conjunt de normes i barems que estableixen els criteris utilitzats a l'hora d'emetre els informes pertinents. Una mateixa família pot rebre diverses prestacions per tal de fer front als impagaments en aquests tipus de subministraments.

Pel que fa al rebut de l'aigua, el Consell va concedir al llarg del 2014 un total de 117 ajudes a 71 famílies, el que suposa un import de 9.123,27 euros. En referència al gas, han estat 31 les ajudes lliurades a 23 famílies i per un import de 2.579,67 euros. Finalment, s'han donat 307 ajudes a 172 famílies per poder pagar el rebut de l'electricitat, fet que suposa un import de 23.600,99 euros.

Les bases per a la concessió d'ajudes econòmiques i en espècie per urgència social, aprovades pel Consell Comarcal del Pla de l'Estany, ja preveien un conjunt de mesures per lluitar contra la pobresa energètica que passen per garantir els subministraments bàsics (aigua, gas i electricitat) i el correcte funcionament de les instal•lacions bàsiques, així com l'alta de consum d'energia elèctrica, l'escomesa de l'aigua o la contractació de gas en l'habitatge habitual.

Des de l'Ajuntament de Banyoles, el reglament del subministrament d'aigua potable ja adverteix que el tall d'aquesta prestació per impagament serà l'última mesura a adoptar amb caràcter excepcional, un cop s'hagin esgotat totes les vies de solució, inclosa la intervenció de l'àrea de Benestar Social del Consell Comarcal. També l’empresa Aigües de Banyoles hi destina un fons social.

Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes són totes aquelles que tenen situacions de dificultat econòmica, vulnerabilitat o exclusió social i les que disposen d'uns ingressos iguals o inferiors a l'IRSC (Indicador de renda de Suficiència de Catalunya). Des del Consell Comarcal i l’Ajuntament de Banyoles es remarca que cap família de Banyoles i del Pla de l'Estany ha quedat desatesa en aquest tipus de situacions, ni per qüestions tècniques ni molt menys per temes de pressupost, ja que s'ha considerat una prioritat absoluta en la gestió de les seves prestacions i serveis a la població i en els darrers exercicis, a més, s'ha incrementat cada any la partida destinada a ajudes a les famílies.

Els tècnics de l'àrea de Benestar del Consell Comarcal remarquen que la pobresa energètica implica diversos impactes socials, sanitaris i mediambientals i, en qualsevol cas, la qualitat de vida de les persones que la pateix se'n veu afectada, sense oblidar les complicacions que genera l'acumulació dels deutes pel sobreesforç que han de fer les persones a l'hora de pagar les factures dels subministraments, sobretot a l’hivern.