Àrea de Medi Ambient

El Pla de l’Estany és una comarca amb uns alts valors naturals que cal preservar i donar a conèixer.

Les especials característiques de la nostra comarca fan que el Consell Comarcal del Pla de l’Estany promogui la intervenció de la seva Àrea de Medi Ambient en diversos àmbits de la gestió i dels serveis ambientals a la comarca.

L’activitat de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Pla de l’Estany s’exerceix en els següents àmbits:

 • Gestió del dipòsit controlat de residus comarcal
 • Gestió de la recollida de residus sòlids municipals a la comarca (recollida de rebuig, recollida selectiva, recollida comercial)
 • Gestió del sistema de sanejament d’aigües residuals (depuradores, autoritzacions i control d’abocaments a xarxa de sanejament)
 • Gestió del servei de deixalleria comarcal (fixa i mòbil)
 • Gestió dels serveis de recollida de restes de poda i de voluminosos (trastos)
 • Gosseres comarcals
 • Educació ambiental
 • Assessorament a ajuntaments, empreses i particulars sobre temes mediambientals
 • Informes d’Activitats
 • Participació en programes i activitats promogudes per altres administracions (ajuntaments, Generalitat, etc).

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, regula a través d’Ordenances i Reglaments la gestió dels residus i de les aigües residuals dins el seu àmbit geogràfic.

Notícies de l'àrea

HORAI DEIXALLERIA DIA 05/01/2024 - dilluns, 17 de juliol de 2023

L'horari de la deixalleria comarcal pel dia 05/01/2024 serà de les 08.00h a les 14.00h.

 

EVOLUCIÓ DELS RESIDUS ENTRATS A L'ABOCADOR DE PUIGPALTER - dimecres, 13 de maig de 2020

Al dipòsit comarcal de residus de Banyoles s’hi tracta el rebuig dels residus domèstics  i comercials  produits pels municipis del Pla de l’Estany, i també els procedents d’alguns municipis propers de comarques veïnes; així mateix també s’hi tracten residus assimilables a municipals produïts per activitats de producció.  

La generació d’escombraries és un reflex de l’activitat econòmica, tant de les empreses  com dels particulars. Les variacions en les entrades del rebuig dels residus municipals, així com dels comercials i industrials assimilables al dipòsit controlat de residus de Banyoles ens permeten mesurar de manera indirecta com fluctua aquesta activitat.

 

Variació en les entrades anuals de tots els residus tractats al dipòsit de Puigpalter (domèstics, comercials i d’activitats de producció).

Fins a l’any 2013 només s’hi tractaven residus de la comarca del Pla de l’Estany; a partir d’aquest any se n’accepten també d’altres comarques veïnes.

 

Mentre que la població de la comarca ha anat augmentant cada any en relació a l’anterior, les tones de rebuig municipal entrades pels ajuntaments de la comarca al dipòsit de residus de Puigpalter en aquests últims anys han anat disminuint. Això és degut a l’icrement del percentatge de recollida selectiva, a la que en períodes determinats s’hi ha afegit l’efecte de la conjuntura econòmica i, més recentment en la implantació de nous models de recollida de residus municipals.

 

Aquest efecte s’aprecia millor en el gràfic anterior, que mostra com, entre els anys 2008 i 2013, en plena crisi econòmica que va afectar de manera important al consum de les famílies, disminueix de manera continuada l’entrada de residus a l’abocador.

Entre l’any 2018 i el 2019 s’inicia la implantació d’un canvi de moldel en la recollida de residus a la comarca que permet als municipis que han implantat el sistema porta a porta redueixin de manera destacada la seva producció de rebuig, incrementant el percentatge de recollida selectiva.

L’activitat comercial també queda reflectida en les quantitats de rebuig entrades a l’abocador, que disminueixen entre els anys 2012, 2013 i 2014.

 

Els efectes de l’activitat econòmica sobre l’entrada de residus a l’abocador es manifesten de manera molt més dramática en el cas dels residus assimilables a municipals produïts per les empreses de producció ( naus, tallers i indústries).

La davallada de l’entrada a l’abocador de residus assimilables a municipals associats a la producció de les indústries de la comarca es va manifestar amb tota la seva cruesa a partir del segon semestre de 2018 i va anar minvant any rere any. A partir de 2013 es va acceptar l’entrada de residus de fóra de la comarca.

 

DADES RECOLLIDA RESIDUS AL PLA DE L'ESTANY 2019 - dimecres, 13 de maig de 2020

Generació de residus municipals totals

Aquest any, després de l’augment en la generació de residus observada el passat 2018, observem una lleugera davallada en la generació de residus.

És així com aquest any 2019 la generació de residus a la comarca ha disminuït un 1,2%.

Atès que han disminuït els residus municipals totals en un 1,2% i la població de la comarca ha augmentat un 0,9%, aquest any ha disminuït la ràtio de la generació de residus municipals totals per càpita passant d’1,35 Kg per habitant i dia l’any 2018 a 1,33 Kg per habitant i dia l’any 2019

Això ens fa suposar que en els darrers anys hi ha hagut clarament una influència de la conjuntura econòmica que afecta a la generació total de residus i, de manera específica, també als resultats de la recollida selectiva. Malgrat això, l’any 2017 hi va haver una davallada en la generació de residus, concentrada en l’últim trimestre de l’any, deguda sobretot al clima d’incertesa política.

 

Recollida selectiva

Aquest any cal destacar l’èxit de participació assolit amb la recollida Porta a Porta a Porqueres i a la part de Camós on es va implantar aquest model el febrer de 2018, ja que ha permès arribar al 81% de recollida selectiva a Porqueres i a un 47% a Camós.

Aquest important canvi representa un major grau de corresponsabilització del ciutadà envers la generació de residus i ens acosta més al compliment dels objectius europeus de reciclatge que per l’any 2020 ha de ser del 60%.

És així com enguany augmenta considerablement la recollida selectiva en contenidors al carrer i amb Porta a Porta a tota la comarca. Aquest augment, l’any 2019, respecte l’anterior, ha estat d’un 2,9%.

Si a la recollida en contenidors al carrer s’hi sumen els residus recollits a la deixalleria, enguany s’han recollit selectivament 6.680 tones, un 1,1% més que l’any anterior, que representen el 42,8% dels residus municipals generats a la comarca.

Aquest increment en la recollida selectiva tal i com hem esmentat més amunt és conseqüència en part de la implantació de la recollida porta a porta a Porqueres i part de Camós i d’una major participació global a la comarca en la recollida selectiva.
 

Rebuig entrat a l'abocador

Aquest any 2019 torna a disminuir l’entrada de rebuig a l’abocador provinent dels residus municipals dels pobles de la comarca. Aquesta disminució és de 264 tones en relació a 2018. La causa que explica aquesta disminució enguany és la consolidació de la recollida Porta a Porta a Porqueres i una part de Camós que es va iniciar a mitjans de febrer de 2018, que ha comportat una millor separació dels residus municipals, i un cert alentiment econòmic.

El total del rebuig dels residus domèstics i comercials dels municipis de la comarca entrats a l’abocador comarcal el passat any 2019 va ser de 8.941 tones, amb una disminució del 2,9 % respecte l’any 2018.
 

Deixalleria

Aquest any 2019 han disminuït un 6% les tones gestionades a través de les deixalleries, tot i que si se sumen els usuaris de la deixalleria fixa, la mòbil i la minideixalleria de Porqueres i es comparen amb les dades de 2018 els usuaris han augmentat un 22%.

Text complet MEMÒRIA 2019

 

INFORMACIÓ RELATIVA A LA RECOLLIDA DE RESIDUS EN LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA OCASIONADA PER LA COVID-19 - divendres, 17 d’abril de 2020

Servei de recollida de residus (rebuig, orgànica i paper, vidre i envasos): es mantenen amb normalitat.

Voluminosos i residu verd: Es mantenen amb normalitat

Dies de recollida de Voluminosos:

 • Banyoles;– dilluns, dimecres i divendres prèvia trucada telefònica al 972581858
 • Porqueres: 1r dilluns Feiner de mes. Porta a Porta prèvia trucada al telèfon 637403668 o 972581858
 • Pobles de la comarca. Per a la recollida de trastos s'ha de concretar el dia i el punt de recollida a través del telèfon de la deixalleria: 972581858

Deixalleria: es reobre per a usuaris particulars de dilluns a dissabte de 9 a 15h.

Recomanem que en la mesura del possible no es treguin al carrer trastos, i que s'evitin realitzar treballs de jardineria i esporga per tal de reduir la presencia al carrer d'aquests residus i facilitar la tasca als serveis de recollida. Això permetrà reduir l'exposició dels treballadors a riscos de contagi.

També demanem que es dipositin els residus a l'interior dels contenidors corresponents a cada fracció i que no s'abandonin a terra. Això evitarà problemes d'higiene als carrers.

Recordem que està prohibit abandonar els trastos al carrer sense haver avisat abans al servei de recollida.

Instruccions per a la gestió dels residus domèstics i COVID-19

 

 

Dades de recollida de residus 2018 - dimecres, 24 d’abril de 2019

Generació de residus municipals totals
 • Aquest any, després de la davallada en la generació de residus observada el passat 2017, observem una important recuperació en la generació de residus que s’emmarca en la tendència observada dels anys 2014 a 2016.  És així com aquest any 2018 la generació de residus a la comarca ha augmentat un 7,2%.
 •  Atès que han augmentat els residus municipals totals en un 7,2% i la població de la comarca només ha augmentat un 0,8%, aquest any ha augmentat de manera important la ràtio de la generació de residus municipals totals per càpita passant d’1,27 Kg per habitant i dia l’any 2017 a 1,35 Kg per habitant i dia l’any 2018.
 • Això ens fa suposar que en els darrers anys hi ha hagut clarament una influència de la conjuntura econòmica que afecta a la generació total de residus i, de manera específica, també als resultats de la recollida selectiva. Malgrat això, l’any 2017 hi va haver una davallada en la generació de residus, concentrada en l’últim trimestre de l’any, deguda sobretot al clima d’incertesa política.

Recollida selectiva

 • Aquest any 2018, com a novetat més destacable, s’ha implantat la recollida Porta a Porta al municipi de Porqueres i part de Camós. Aquest important canvi representa un major grau de corresponsabilització del ciutadà envers la generació de residus i ens acosta més al compliment dels objectius europeus de reciclatge que per l’any 2020 ha de ser del 60%.
 • És així com enguany augmenta considerablement la recollida selectiva en contenidors al carrer i amb Porta a Porta a tota la comarca després de 7 anys d’estancament. Aquest augment, l’any 2018, respecte l’anterior, ha estat d’un 17,7%. 
 • Si a la recollida en contenidors al carrer s’hi sumen els residus recollits a la deixalleria, enguany s’han recollit selectivament 6.606 tones, un 21,9% més que l’any anterior, que representen el 41,8% dels residus municipals generats a la comarca.
 • Aquest increment en la recollida selectiva tal i com hem esmentat més amunt és conseqüència en part de la implantació de la recollida porta a porta a Porqueres i part de Camós i d’una major participació global a la comarca en la recollida selectiva.
 • L’increment global en nombre de tones és de 1.188 tn de les quals 520 provenen de la recollida Porta a Porta mentre que amb contenidors al carrer s’ha incrementat la recollida en 668 tones.
 • S’ha de destacar els percentatges de recollida selectiva que enguany han assolit els municipis de Porqueres (75%) i de Camós (51%) que fan la recollida selectiva Porta a Porta i que són amb diferència els més alts de la comarca.

Rebuig entrat a l'abocador

 • Aquest any 2018 torna a disminuir l’entrada de rebuig a l’abocador provinent dels residus municipals dels pobles de la comarca. Aquesta disminució és de 124 tones en relació a 2017. La causa que explica aquesta disminució enguany és la implantació de la recollida Porta a Porta a Porqueres i una part de Camós que ha comportat una millor separació dels residus municipals.
 • El total del rebuig dels residus domèstics i comercials dels municipis de la comarca entrats a l’abocador comarcal el passat any 2018 va ser de 9.206 tones, amb una disminució del 1,33 % respecte l’any 2017.

Deixalleria

 • L’evolució d’usuaris i de tones recollides del servei de deixalleria del Pla de l’Estany mostra un important augment respecte les dades de 2017. 
 • Concretament aquest any 2018 han augmentat un 65% les tones gestionades a través de les deixalleries, i si se sumen els usuaris de la deixalleria fixa, la mòbil i la minideixalleria de Porqueres i es comparen amb les dades de 2017 els usuaris han augmentat un 195%, atès també que l’any 2017 no es comptabilitzaven els usuaris de la minideixalleria de Porqueres.
 • Enguany com a millora important del servei de deixalleria comarcal s’ha ampliat l’horari de la deixalleria de dilluns a dissabte de 9 a 19 h de manera ininterrompuda per poder donar un millor servei al ciutadà.

 més ...

Disponible la memòria de recollida de residus de l'any 2017 - dimarts, 24 d’abril de 2018

 •      Durant l’any 2017 el Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha recollit selectivament un 36,7% de tots els residus municipals generats a la comarca.
 •       Aquest any 2017 la  generació dels residus municipals a la comarca ha disminuït en un 2,6%.
 •       L'any 2017 l’entrada de rebuig a l’abocador provinent dels residus municipals dels pobles de la comarca ha disminuït un 3,5% (inclou rebuig domèstic més comercial).
 •       Aquest any els residus recollits selectivament disminueixen en un 1,0%. Aquesta disminució és deguda en gran part a la disminució en la recollida de cartró comercial, de FORM domèstica, de residu verd i de residus de la deixalleria.
 •        És així com l'any 2017 el Pla de l'Estany se situa a nivells de generació per càpita d'1,27 kg x hab. i  dia.

 • Tipus

  Contenidors

  N. de contenidors

  Tones recollides

  Variació*

  Vidre

  238

  654,56

  5,7 %

  Envasos

  244

  621,74

  4,9 %

  Paper i Cartró

  234

  673,87

  2,3 %

  Cartró comercial

  -

  266,07

  -16,3 %

  FORM domèstica

  240

  825,99

  -5,9%

  FORM comercial

  126

  469,89

  8,2%

  Rebuig comercial

  212

  1.091,15

  -1,7 %

  Rebuig domèstic

  600

  8.238,03

  -3,7 %
  Residu verd (en contenidors al carrer) 70 837,58 -9,6 %

  Deixalleria i Altres (voluminosos, fustes i poda ajuntaments)

  -

  1.068,46

  2,0 %

  TOTAL

   

   

  14.747,34

  -2,6 %

  * respecte l’any 2016

   més ...

  Comença l’any separant els residus. Bones i sostenibles festes!! - dimecres, 24 de desembre de 2014

   

  Gran participació a l'activitat de neteja de l'Estany dins l'European Clean Up Day - dimarts, 13 de maig de 2014

  El passat 10 de maig es va celebrar l’European Clean Up Day en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

  L’Agència de Residus de Catalunya va promoure la celebració d’aquesta jornada que consisteix en l’organització de neteges als espais naturals.

  Aquesta acció té un alt potencial de sensibilització per la ciutadania, en ser una bona oportunitat per visualitzar de forma directa l’efecte dels comportaments incívics.
   
  El Consell Comarcal del Pla de l’Estany va organitzar l’activitat de neteja a l’Estany de Banyoles amb la col·laboració de diverses entitats; LIMNOS - Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany va coordinar l’activitat a la qual s’hi van afegir el Club Natació Banyoles, l’Escola de Natura de Banyoles, el punt de voluntariat de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal, el Consorci de l’Estany i l’Ajuntament de Banyoles.
   
  A l’activitat hi van participar 40 persones, 22 de les quals eren menors, es va netejar una superfície de 6 hectàrees i 1,8 km lineals d'Estany i es van recollir 16 bosses d'escombraries. 
  S'estima que el 90% dels residus recollits eren plàstics, ampolles d’aigua en la seva major part, un 5% metall/ferralla, un 2% vidre, un 1 % paper/cartró i altres un 2% (coixí, sandàlia, ...). 
   
  L’activitat es va iniciar a les 10 del matí al Club Natació Banyoles i es va arribar fins a la torre d’arribada del rem. Els residus recollits es van classificar i portar directament a la deixalleria comarcal de Puigpalter.
   
   
  Podeu trobar més fotografies a https://www.facebook.com/separes
   

  Campanyes